The Magic Chef of Ice and Fire

5,0

冰火魔厨

Folgen: 30

1. Episode 1

03.12.22

Belegschaft

Shan Xin

Nü Feng (voice)

Xiying Nie

Jing Xue / Nianbing Rong (Child) (voice)

Jie Zhang

Nianbing Rong (voice)

Haiting Cai

Yun Xi (voice)

Qian Chen

Ling Long (voice)

Fuzheng Zhang

Lu Bing (voice)

Sun Lulu

Jian Bing (voice)

Cong Liu

Tian Rong (voice)

Jiaqi Xu

Jie Bing / Ling Bing (voice)

Guan Shuai

Ji Zha (voice)

Lin Qiang

Tian Hua (voice)

Shimeng Li

Ruyan Ju (voice)

Haoran Guo

Zhi Long / Lade Xi (voice)

Xian Jin

Feng Yan (voice)

Shuiyu Tang

Shu Li (voice)

Sheng Feng

De Li / Tu Longwang / San Liao (voice)

Shuang Zhao

Chen Lan / Rou Luo (voice)

Zhao Yitong

Rong Bing (voice)

Fragen und Antworten

Serien ähnlich wie: The Magic Chef of Ice and Fire