Oshin

7,1

おしん

Folgen: 297

1. Episode 1

04.04.83

Belegschaft

Ayako Kobayashi

Oshin (6 to 10 years old)

Yūko Tanaka

Oshin (16 to 46 years old)

Nobuko Otowa

Oshin (50 to 84 years old)

Shirô Namiki

Ryuzo

Oji Michio

Naka

Yoshioka Yuichi

Shoji

Watanabe Tomiko

Riki

Kazuko Takamori

Kiyo

Kanze Yoko

Tsuneko

Yamano Reo

Yuu

Yamashita Yoko

Tei

Yukiko Ebina

Tei

Watanabe Kanji

Sakita Tatsunori

Kirihara Fumio

Sakita Tatsunori

Uenaka Haruka

Hatsuko

Hagiwara Hitoshi

Nozomi

Nomura Man

Nozomi

Okayama Mio

Yuri

Pinko Izumi

Fuji

Shirô Itô

Sakuzo

Fragen und Antworten

Serien ähnlich wie: Oshin

Siehe mehr ähnliche